§ 1 Navn
Den selvejende institutions navn er HOLSTEBRO ELITESPORT OG SPORTSAKADEMI –
herefter benævnt HESA.

§ 2 Hjemsted
Den selvejende institution HESA, har hjemsted i Holstebro
Kommune. HESA viderefører de aktiviteter, der hidtil er løst af Holstebro Elitesport, som er
stiftet den 01.01.2008.

§ 3 Formål
HESA har til formål at fremme eliteidrættens vilkår i Holstebro Kommune. Eliteidrætten skal
løftes til et nationalt niveau gennem langsigtede og målrettede tiltag. Sigtet er at opnå bedre
resultater blandt kommunens eliteidrætsudøvere.
Det er endvidere formålet at skabe større opmærksomhed omkring Holstebros eliteidrætsfolk
og om Holstebro Kommune.
HESA skal understøtte, koordinere og fremme elite- og talentudviklingen i idrætsklubberne.
HESA udvikler trænings- og talentudviklingsmiljøer samt udvikler attraktive vilkår for
idrætstalenterne, herunder eventuelt at sikre muligheden for et boligtilbud.
HESA fokuserer på talentudviklingen i så mange relevante sportsgrene som muligt, med
henblik på at udvikle og skabe et eliteidrætskraftcenter i Holstebro Kommune.
HESA skal arbejde for at realisere målene i indgåede aftaler mellem Holstebro Kommune og
Team Danmark.
Den selvejende institution HESA er almennyttig og ikke kommerciel. Ethvert kapitaloverskud,
der er oparbejdet i forbindelse med institutionens virke, skal alene anvendes til at fremme
ovenstående formål og uddeling af eventuel overskud foretages af bestyrelsen.

§ 3.1 Vision
Visionen er at skabe et stærkt HESA gennem:
· En sammenhængende elitesportsindsats på tværs af sportsgrene
· Udvikling af talenterne i tæt samarbejde med forældre og uddannelsesmiljøer i
Holstebro Kommune
· Understøttelse af gode og velfungerende fødekæder
· Et samarbejde med klubber/foreninger (lokal forankring) og med Team Danmark
(national forankring)
· En målrettet indsats for at sikre en afsætning af talenterne til elitemiljøerne
· En sammenhængskraft med øvrige talentudviklingsmiljøer i Holstebro Kommune
(talent på tværs)

§ 4 Bestyrelse
HESA ledes af en bestyrelse på 8 medlemmer. Bestyrelsen skal samlet set have relevante
kompetencer inden for blandt andet ledelse, jura, økonomi og eliteidræt.

§ 4.1 Sammensætning og udpegning
Bestyrelsen for HESA består af
· 3 medlemmer med relevante strategiske kompetencer, jf. vedtægtens § 4, udpeges af
Byrådet for 4 år, herunder en formand. Der dedikeres en plads til et medlem af Kultur- og
Fritidsudvalget
· 2 medlemmer fra idrætsområdet i Holstebro Kommune, hvoraf mindst 1 medlem skal
repræsentere de Team Danmark-prioriterede idrætsgrene og udpeges af de prioriterede
idrætsklubber for 2 år
· 1 medlem fra folkeskolen og ungdomsuddannelserne i fællesskab udpeges af folkeskolen
og ungdomsuddannelserne i fællesskab for 2 år
· 1 medlem fra talentudviklingsmiljø på kunst- og kulturområdet i Holstebro Kommune
udpeges af Dansk Talent Akademi for 2 år
· 1 medlem fra aftagermiljøerne udpeges af Team Danmark for 2 år. Så vidt muligt skal
Team Danmark stille med deres konsulent til alle bestyrelsesmøder.
Bestyrelsen udpeges første gang i juli måned 2016. Bestyrelsesmedlemmer udpeget af
eliteidrætsklubberne og uddannelserne udpeges i lige år, mens bestyrelsesmedlemmer
udpeget af Dansk Talent Akademi og Team Danmark udpeges i ulige år. Bestyrelsen vælger
selv sin næstformand.
Genvalg kan finde sted.
Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen midt i en bestyrelsesperiode,
udpeger den organisation/myndighed, som har valgt det udtrædende bestyrelsesmedlem et
nyt bestyrelsesmedlem til erstatning for det udtrædende medlem for den resterende
funktionsperiode.
Holstebro Kommune skal straks orienteres skriftligt om valg af de nye medlemmer til
bestyrelsen med angivelse af valgtes navn, adresse og personnummer, samt faglige profil.

§ 4.2 Bestyrelsens opgaver
Bestyrelsen tegnes af formanden og i dennes fravær af næstformanden.
Bestyrelsen, der har den overordnede ledelse af HESA, fastsætter selv ved en
forretningsorden de nærmere bestemmelser for udførelsen af sit hverv. Heri skal det fremgå
tydeligt, hvordan bestyrelsen fordeler arbejdsopgaverne i mellem sig. Bestyrelsen
tilrettelægger institutionens administrative arbejds- og forretningsområde, herunder udvikling
af øvrige støtteformer til gavn for Holstebro Kommunes eliteidrætsliv.

§ 4.3 Bestyrelsens møder
Bestyrelsesmøder afholdes mindst 4 gange årligt eller når formanden eller mindst 2
bestyrelsesmedlemmer kræver det. Indkaldelse til bestyrelsesmøder skal ske skriftligt, og
med mindst 8 dages varsel. I akutte situationer kan varslet dog forkortes.
Den administrative leder af HESAs udøvende aktiviteter deltager i bestyrelsesmøderne som
sekretær, og er sammen med bestyrelsens formand ansvarlig for udarbejdelse samt
udsendelse af dagsorden til bestyrelsesmøderne.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Der
træffes afgørelser med simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme
afgørende.
Der tages referat fra bestyrelsesmøderne. Referatet sendes til godkendelse hos
mødedeltagerne. Er indsigelse mod referatet ikke fremsat senest 8 dage efter, at det er
modtaget, betragtes det som godkendt.

§ 5 Daglig ledelse
Den daglige ledelse af HESA varetages af den administrative leder af HESAs udøvende
aktiviteter.
Den daglige leder repræsenterer sammen med bestyrelsen den selvejende institution over
for offentlige myndigheder og samarbejdspartnere, herunder øvrige talentinstitutioner i
Holstebro kommune.

§ 6 Økonomi
HESAs virksomhed gennemføres med et årligt driftstilskud fra Holstebro Kommune, egne
indtægter samt deltagerbetaling. Holstebro Kommunes tilskud kan kun bruges til formål, der
lovligt kan støttes af Holstebro Kommune. Midlerne skal bruges til finansiering af den daglige
drift – herunder lønninger – og til at understøtte sports- og eliteklasser i folkeskolen og på
ungdomsuddannelserne.
Driftstilskuddet fra Holstebro Kommune kan ikke anvendes til drift af boligtilbuddet i HESA.
Den administrative leder af HESAs udøvende aktiviteter er, sammen med bestyrelsen,
ansvarlig for at tilskuddene anvendes efter deres formål overfor den budgetgodkendende
myndighed. Institutionen hæfter alene med sin formue for de forpligtelser, som den lovlige
ledelse og bestyrelse pådrager institutionen.

§ 6.1 Elitepuljen
HESA samarbejder med det lokale og regionale erhvervsliv om sponsorater og tilskud, der
understøtter elite- og talentarbejdet i idrætsklubberne. (ELITEPULJEN).HESAs bestyrelse er
ansvarlig for uddeling af midler fra puljen.

§ 6.2 Budget
På baggrund af en driftsoverenskomst mellem HESA og Holstebro Kommune, påhviler det
HESAs bestyrelse at udarbejde en handleplan og et budget for det kommende år og
overslagsår. Budgettet omfatter alle forhold vedrørende driften af HESA.
På baggrund af politisk behandling og efter Byrådets vedtagelse af Holstebro Kommunes
budget, meddeles HESA tilskuddet fra Holstebro Kommune for det kommende år.
Handleplan og budget for det kommende år fremsendes senest 1. maj til Bibliotek og Fritid.

§ 6.3 Regnskab
HESAs regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet skal revideres af en statsautoriseret
revisor eller kommunens revisionsselskab.
Bestyrelsen har ansvaret for udarbejdelse af HESAs årsregnskab, der skal udarbejdes i
overensstemmelse med reglerne herom.
Det årlige regnskab skal godkendes af Kultur- og Fritidsudvalget.
Det reviderede regnskab forelægges bestyrelsen på et bestyrelsesmøde, der afholdes
senest 1. april.
Bestyrelsen fremsender det afsluttede og reviderede regnskab samt revisionsprotokol til
Holstebro Kommune senest den 1. april.
Et eventuelt overskud anvendes efter bestyrelsens nærmere bestemmelse til konsolidering
og til uddeling, der er egnede til at realisere den selvejende institutions formål.
§ 7 Ændring af vedtægter
Den selvejende institution kan på et bestyrelsesmøde beslutte, at indstille til Kultur- og
Fritidsudvalget forslag til ændring af institutionens vedtægter, såfremt minimum 6
medlemmer stemmer for beslutningen.
Vedtægtsændringer skal til enhver tid godkendes af Byrådet.

§ 8 Opløsning
Den selvejende institution kan på et bestyrelsesmøde beslutte, at indstille en opløsning af
den selvejende institution til Kultur- og Fritidsudvalget, såfremt minimum 6 medlemmer
stemmer for beslutningen.
Såfremt der ikke er 6 medlemmer til stede, kan der indkaldes til et nyt bestyrelsesmøde med
forkortet varsel. På dette møde kan beslutningen træffes ved almindelig stemmeflerhed.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, hvis mindst halvdelen af bestyrelsen er fremmødt.
Træffes der beslutning om opløsning, anvendes HESAs formue efter de i denne vedtægt
nævnte formål. Fordeling af formuen forelægges til orientering i Kultur- og Fritidsudvalget.

§ 9 Ikrafttræden
Nærværende vedtægter træder i kraft d. 01.07.16.
Nærværende vedtægter er godkendt af Holstebro Byråd den 20.04.16.