§ 1 Navn
Den selvejende institutions navn er HOLSTEBRO ELITESPORT OG SPORTSAKADEMI – herefter benævnt HESA.

§ 2 Hjemsted
Den selvejende institution HESA, har hjemsted i Holstebro Kommune. HESA viderefører de aktiviteter, der hidtil er løst af Holstebro Elitesport, som er
stiftet den 01.01.2008.

§ 3 Formål

 • HESA har til formål at fremme eliteidrættens vilkår i Holstebro Kommune. Eliteidrætten skal løftes til et nationalt niveau gennem langsigtede og målrettede tiltag. Sigtet er at opnå bedre resultater blandt kommunens eliteidrætsudøvere.

 • Det er endvidere formålet at skabe større opmærksomhed omkring Holstebros eliteidrætsfolk og om Holstebro Kommune.

 • HESA skal understøtte, koordinere og fremme elite- og talentudviklingen i idrætsklubberne. HESA udvikler trænings- og talentudviklingsmiljøer samt udvikler attraktive vilkår for idrætstalenterne, herunder eventuelt at sikre muligheden for et boligtilbud.

 • HESA fokuserer på talentudviklingen i så mange relevante sportsgrene som muligt, med henblik på at udvikle og skabe et eliteidrætskraftcenter i Holstebro Kommune.

 • HESA skal arbejde for at realisere målene i indgåede aftaler mellem Holstebro Kommune og Team Danmark.

Den selvejende institution HESA er almennyttig og ikke kommerciel. Ethvert kapitaloverskud, der er oparbejdet i forbindelse med institutionens virke, skal alene anvendes til at fremme ovenstående formål og uddeling af eventuel overskud foretages af bestyrelsen

§ 3.1 Vision

Visionen er at skabe et stærkt HESA gennem:

 • En sammenhængende elitesportsindsats på tværs af sportsgrene

 • Udvikling af talenterne i tæt samarbejde med forældre og uddannelsesmiljøer i Holstebro Kommune

 • Understøttelse af gode og velfungerende fødekæder

 • Et samarbejde med klubber/foreninger (lokal forankring) og med Team Danmark (national forankring)

 • En målrettet indsats for at sikre en afsætning af talenterne til elitemiljøerne

 • En sammenhængskraft med øvrige talentudviklingsmiljøer i Holstebro Kommune (talent på tværs)

§ 4 Bestyrelse
HESA ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer. Bestyrelsen skal samlet set have relevante kompetencer inden for blandt andet ledelse, jura, økonomi og eliteidræt.

§ 4.1 Sammensætning og udpegning

Bestyrelsen for HESA består af:

 • 3 medlemmer med relevante strategiske kompetencer, jf. vedtægtens § 4, udpeges af Byrådet for 4 år, herunder en formand. Der dedikeres en plads til et medlem af Kultur- og Fritidsudvalget

 • 2 medlemmer fra idrætsområdet i Holstebro Kommune, hvoraf mindst 1 medlem skal repræsentere de Team Danmark-prioriterede idrætsgrene og udpeges af de prioriterede idrætsklubber for 2 år pr. 1. januar i ulige år.

 • 1 medlem fra folkeskolen og ungdomsuddannelserne i fællesskab udpeges af folkeskolen og ungdomsuddannelserne i fællesskab for 2 år pr. 1. januar i ulige år.

 • 1 medlem fra talentudviklingsmiljø på kunst- og kulturområdet i Holstebro Kommune udpeges af Dansk Talent Akademi for 2 år pr. 1. januar i ulige år.

 • 1 medlem fra aftagermiljøerne udpeges af Team Danmark for 2 år pr. 1. januar i ulige år. Så vidt muligt skal Team Danmark stille med deres konsulent til alle bestyrelsesmøder.

 • afdelingschefen i Holstebro Kommune, som varetager området for sport. Dette medlem er på forhånd udpeget som sekretær i bestyrelsen.

Bestyrelsen udpeges første gang i juli måned 2016. Bestyrelsesmedlemmer udpeget af eliteidrætsklubberne og uddannelserne udpeges i lige år, mens bestyrelsesmedlemmer udpeget af Dansk Talent Akademi og Team Danmark udpeges i ulige år. Bestyrelsen vælger selv sin næstformand.
Genvalg kan finde sted.

Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen midt i en bestyrelsesperiode, udpeger den organisation/myndighed, som har valgt det udtrædende bestyrelsesmedlem et nyt bestyrelsesmedlem til erstatning for det udtrædende medlem for den resterende
funktionsperiode.

Holstebro Kommune skal straks orienteres skriftligt om valg af de nye medlemmer til bestyrelsen med angivelse af valgtes navn, adresse og personnummer, samt faglige profil.

§ 4.2 Bestyrelsens opgaver

 • Bestyrelsen tegnes af formanden og i dennes fravær af næstformanden.

 • Bestyrelsen, der har den overordnede ledelse af HESA, fastsætter selv – under iagttagelse af § 5 - ved en forretningsorden de nærmere bestemmelser for udførelsen af sit hverv. Heri skal det fremgå tydeligt, hvordan bestyrelsen fordeler arbejdsopgaverne i mellem sig.


§ 4.3 Bestyrelsens møder

 • Bestyrelsesmøder afholdes mindst 4 gange årligt eller når formanden eller mindst 2 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Indkaldelse til bestyrelsesmøder skal ske skriftligt, og med mindst 8 dages varsel. I akutte situationer kan varslet dog forkortes.

 • Afdelingschefen i Holstebro Kommune varetager rollen som sekretær i bestyrelsesmøderne og er sammen med bestyrelsens formand ansvarlig for udarbejdelse samt udsendelse af dagsorden til bestyrelsesmøderne.

 • Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Der træffes afgørelser med simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

 • Der tages referat fra bestyrelsesmøderne. Referatet sendes til godkendelse hos mødedeltagerne. Er indsigelse mod referatet ikke fremsat senest 8 dage efter, at det er modtaget, betragtes det som godkendt.

§ 5 Daglig ledelse

 • Daglig ledelse varetages af det bestyrelsesmedlem, som er afdelingschef for sportsområdet i Holstebro Kommune.

 • Den daglige leder repræsenterer sammen med resten af bestyrelsen den selvejende institution over for offentlige myndigheder og samarbejdspartnere, herunder øvrige talentinstitutioner i Holstebro kommune.


§ 6 Økonomi

 

 • HESAs virksomhed gennemføres med et årligt driftstilskud fra Holstebro Kommune, egne indtægter samt deltagerbetaling. Holstebro Kommunes tilskud kan kun bruges til formål, der lovligt kan støttes af Holstebro Kommune. Midlerne skal bruges til finansiering af den daglige drift – herunder lønninger – og til at understøtte sports- og eliteklasser i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne.

 • Driftstilskuddet fra Holstebro Kommune kan ikke anvendes til drift af boligtilbuddet i HESA.

 • Bestyrelsen er ansvarlig for, at tilskuddene anvendes efter deres formål overfor den budgetgodkendende myndighed. Institutionen hæfter alene med sin formue for de forpligtelser, som den lovlige ledelse og bestyrelse pådrager institutionen

§ 6.1 Elitepuljen

 • HESA samarbejder med det lokale og regionale erhvervsliv om sponsorater og tilskud, derunderstøtter elite- og talentarbejdet i idrætsklubberne. (ELITEPULJEN).HESAs bestyrelse er ansvarlig for uddeling af midler fra puljen.


§ 6.2 Budget

 • På baggrund af en driftsoverenskomst mellem HESA og Holstebro Kommune, påhviler det HESAs bestyrelse at udarbejde en handleplan og et budget for det kommende år og overslagsår. Budgettet omfatter alle forhold vedrørende driften af HESA.

 • På baggrund af politisk behandling og efter Byrådets vedtagelse af Holstebro Kommunes budget, meddeles HESA tilskuddet fra Holstebro Kommune for det kommende år.

 • Handleplan og budget for det kommende år fremsendes senest 1. maj til Bibliotek og Fritid.

§ 6.3 Regnskab

 • HESAs regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet skal revideres af en statsautoriseret revisor eller kommunens revisionsselskab.

 • Bestyrelsen har ansvaret for udarbejdelse af HESAs årsregnskab, der skal udarbejdes i overensstemmelse med reglerne herom.

 • Det årlige regnskab skal godkendes af Kultur- og Fritidsudvalget.

 • Det reviderede regnskab forelægges bestyrelsen på et bestyrelsesmøde, der afholdes senest 1. april.

 • Bestyrelsen fremsender det afsluttede og reviderede regnskab samt revisionsprotokol til Holstebro Kommune senest den 1. april.

 • Et eventuelt overskud anvendes efter bestyrelsens nærmere bestemmelse til konsolidering og til uddeling, der er egnede til at realisere den selvejende institutions formål.

§ 7 Ændring af vedtægter

 • Den selvejende institution kan på et bestyrelsesmøde beslutte, at indstille til Kultur- og Fritidsudvalget forslag til ændring af institutionens vedtægter, såfremt minimum 7 medlemmer stemmer for beslutningen.

 • Vedtægtsændringer skal til enhver tid godkendes af Byrådet.

§ 8 Opløsning

 • Den selvejende institution kan på et bestyrelsesmøde beslutte, at indstille en opløsning af den selvejende institution til Kultur- og Fritidsudvalget, såfremt minimum 7 medlemmer stemmer for beslutningen.

 • Såfremt der ikke er 7 medlemmer til stede, kan der indkaldes til et nyt bestyrelsesmøde med forkortet varsel. På dette møde kan beslutningen træffes ved almindelig stemmeflerhed. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, hvis mindst halvdelen af bestyrelsen er fremmødt.

 • Træffes der beslutning om opløsning, anvendes HESAs formue efter de i denne vedtægt nævnte formål. Fordeling af formuen forelægges til orientering i Kultur- og Fritidsudvalget

§ 9 Ikrafttræden

 • Nærværende vedtægter træder i kraft d. 01.01.17.

 • Nærværende vedtægter er godkendt af Holstebro Byråd den 20.04.16.